Trả lại nhà cung cấp

Chức năng Trả lại nhà cung cấp trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng trả lại hàng hóa cho “Nhà cung cấp” khi hàng hóa quá hạn sử dụng hoặc không đảm bảo yêu cầu. Giúp người sử dụng có thể quản lý các thông tin chi tiết của mỗi chứng từ “Phiếu xuất – Trả lại nhà cung cấp”.

1. Hướng dẫn bằng video

2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Chọn Quản lý mua hàng -> Trả lại nhà cung cấp: Chọn Thêm mới (Ctrl+N), tại ô Mã nhà cung cấp nhấn F4 để tìm tới nhà cung cấp. Tại ô Chứng từ gốc nhấn F4 để tìm đến số chứng từ gốc (Phiếu nhập của nhà cung cấp).

Sau khi chọn số chứng từ nhập của nhà cung cấp sẽ hiển thị toàn bộ thông tin của hóa đơn nhập đó. Nếu không trả mã hàng nào trong hóa đơn đó thì kích đúp để đẩy mã hàng đó lên. -> Ghi lại