Phân tích bán hàng

Công cụ theo dõi bảng Phân tích bán hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp cho người quản lý theo dõi được Doanh thu, Lãi gộp của từng mặt hàng, từng nhóm hàng, từng kho hàng.

1. Hướng dẫn qua video

2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Muốn xem bảng Phân tích bán hàng: Chọn Công cụ quản lý -> Phân tích bán hàng

Tại màn hình Bảng phân tích bán hàng có thể chọn Điều kiện để lọc theo các lựa chọn như: Chọn theo Thời gian, chọn Kho hàng, Nhóm hàng...

Mặc định tại bảng Điều kiện lọc phân tích bán hàng chưa tính Doanh thu, Lãi gộp khi khi có hàng trả lại. Muốn xem Doanh thu, Lãi gộp đã trừ hàng trả lại thì chọn Tích vào ô Tính cả trả lại hàng bán.

Nếu sử dụng phiếu Xuất bán thì tại mục Loại giao dịch chọn Bán hàng (có đối tượng), nếu sử dụng phiếu Bán lẻ siêu thị thì chọn lại Bán lẻ siêu thị

Sau đó chọn Chấp nhận để xem kết quả. Tại đây, người dùng có thể Nhấn Ctrl+X để kiết xuất ra file excel.

Mặc định trên phần mềm không hiển thị cột Doanh thu sau khi đã trừ giảm giá (Ctrl+x ra excel để xem cột Doanh thu bị ẩn).

Xem chi tiết công thức tính của các cột Lãi gộp, Doanh Thu, Giá vốn h.bán (hàng bán), DT Thuần, Doanh số theo hình bên dưới:

%Lãi = Lãi gộp / Doanh thu

Trong đó Giảm giá chính là số tiền được quy đổi từ số %CK - chiết khấu của từng mặt hàng trong hóa đơn bán hàng

Có thể xem cách tính Giá vốn tại đây