Cách theo dõi lịch sử giao dịch của Nhà cung cấp

Cách theo dõi lịch sử giao dịch của Nhà cung cấp (NCC) trong phần mềm bán hàng VNUNI.

Cách 1. Theo dõi tại danh mục Nhà cung cấp

Chọn Quản lý danh mục -> Nhà cung cấp: Click mở NCC cần xem -> Chọn 2. Lịch sử giao dịch như hình dưới:

Có thể chọn xem tất cả các giao dịch liên quan tới 1 NCC như:

- Đơn đặt mua hàng: Các chứng từ đã đặt hàng với NCC

Có thể click vào đơn hàng cần cần xem để xem lại thông tin chi tiết của đơn hàng đã đặt: Các mặt hàng, số lượng hàng...đã đặt

- Nhập mua: Các chứng từ đã nhập hàng từ NCC

- Trả lại: Các chứng từ đã trả lại Nhà cung cấp

- Thanh toán: Các chứng từ đã thanh toán với NCC

- Hàng hóa: Tất cả các mặt hàng đã mua của NCC: Có thể click vào mặt hàng muốn xem để xem lại thông tin của mặt hàng đó: Nhóm hàng, giá nhập, giá buôn, giá lẻ...

Cách 2. Theo dõi tại công cụ Tổng hợp hàng theo chứng từ

Chọn Công cụ quản lý -> Tổng hợp hàng theo chứng từ