Thu tiền

Chức năng Thu tiền phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng quản lý thông tin các phiếu thu tiền, tạo các phiếu thu tiền mới

Sau khi Bán hàng thì phần mềm sẽ tự động sinh ra các phiếu chi tiền nằm trong Sổ quỹ.

Các hoạt động thu tiền khác không phải nằm trong hoạt động Bán hàng thì sẽ tạo phiếu thu khác.

Vào Quản lý/thu chi khác -> Thu tiền:

Nhấn Thêm mới (Ctrl+N): Để tạo phiếu thu tiền khác

Số chứng từ tự tăng theo phần mềm (Chi tiền: ký hiệu CR...), ngày chứng từ lấy theo ngày hệ thống (Có thể sửa lại ngày chứng từ theo ngày chi thực tế bên ngoài).

Chọn Khoản mục: Xem các tạo các khoản mục thu chi tại đây

Chọn đối tượng đi kèm (Nhân viên, nhà cung cấp...), sau đó đánh số tiền chi vào ô Số tiền thanh toán -> Nhấn Ghi lại (Ctrl+S).

Có thể in phiếu Thu tiền bằng cách mở phiếu chi tiền sau đó kích vào in

Có thể sử dụng chức năng Lọc động để lọc các thông tin chi tiết cần xem như Khoản mục...