Doanh số theo khách hàng

Công cụ theo dõi Doanh số theo khách hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng có thể theo dõi được doanh số của từng Khách hàng theo: Nhóm khách hàng, Kho hàng, Khoảng thời gian.

1. Hướng dẫn qua video

2. Hướng dẫn qua hình ảnh

Chọn Công cụ quản lý -> Doanh số theo khách hàng

Nếu sử dụng phiếu Xuất bán thì tại mục Loại c.từ chọn: Xuất bán (có công nợ), nếu sử dụng phiếu Bán lẻ siêu thị thì chọn lại Bán lẻ siêu thị

Từ màn hình Doanh số theo khách hàng có thể click để drill down về Nhật ký chứng từ xuất bán, bảng kê hàng bán, và thông tin của khách hàng đó.

1- Nhật ký xuất bán:

2- Bảng kê hàng bán:

3- Khách hàng: