Báo cáo kho

Báo cáo kho trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng xem được chi tiết báo cáo các hoạt động mua hàng, bán hàng, trả lại hàng cho NCC hay khách hàng trả lại...của cửa hàng.

Xem chi tiết tồn kho về số lượng và giá trị của từng mặt hàng theo từng nhóm hàng, từng kho hàng

Báo cáo kho bao gồm Báo cáo: Nhập, Xuất, Chuyển kho, Tồn kho

1. Báo cáo Nhập kho

Chọn báo cáo cần xem: Nhật ký mua hàng; Nhật ký trả lại NCC; Bảng kê mua hàng; Bản kê hàng trả lại NCC

- Nhật ký mua hàng: Chọn kho hàng, và khoảng thời gian cần xem

-> Chọn Chấp nhận: Kết quả là xem được tất cả các hóa đơn mua hàng theo khoảng thời gian đã chọn

- Bảng kê mua hàng

Tương tự xem báo cáo Nhật ký trả lại nhà CC (Các hóa đơn đã trả lại cho NCC); Bảng kê hàng trả lại NCC (Chi tiết từng mã hàng theo từng Nhóm hàng đã trả lại cho NCC)

2. Báo cáo Xuất

Báo cáo xuất bao gồm: Nhật ký bán hàng; Nhật ký khách hàng trả lại; Nhật ký bán lẻ siêu thị; Bảng kê hàng bán; Bảng kê khách hàng trả lại; Bảng kê hàng bán lẻ siêu thị.

- Nhật ký bán hàng: Tổng tất cả các hóa đơn bán hàng theo khoảng thời gian đã chọn

- Bảng kê hàng bán: Chi tiết từng mặt hàng đã bán

Tương tự: Xem các báo cáo còn lại: Nhật ký khách hàng trả lại, Nhật ký bán lẻ siêu thị...

3. Báo cáo Chuyển kho

Báo cáo chuyển kho cho người phép người dùng theo dõi được Nhật ký chuyển kho và Bảng kê hàng chuyển kho theo từng Kho hàng, từng nhóm hàng, theo khoảng thời gian muốn xem

- Nhật ký chuyển kho

- Bảng kê hàng chuyển kho

4. Báo cáo Tồn kho

Báo cáo Tồn kho: Giúp người dùng theo dõi được tồn về số lượng và giá trị của tất cả các mặt hàng có trong kho.

Tại đây người dùng có thể chọn theo dõi Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn theo Số lượng và Giá trị hoặc chỉ theo dõi số lượng.

- Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn theo Số lượng và Giá trị

- Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn theo Số lượng

- Thẻ kho: Giúp người dùng theo dõi chi tiết thẻ kho của từng mã hàng. Thẻ kho bao gồm toàn bộ các chứng từ liên quan đến mã hàng đó: Nhập mua (R1); Trả lại nhà CC (R2); Xuất bán (S1); Khách hàng trả lại (S2); Kiểm kê (AD); Điều chuyển kho (T0)

Ví dụ: Xem thẻ kho của Mã hàng: 0001000001