Cập nhật giá nhập mới nhất

1. Chức năng

Công cụ Cập nhật giá nhập mới nhất trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng cập nhật lại giá nhập mới nhất vào danh mục Hàng hóa

Nếu sau một thời gian nhập hàng giá nhập thay đổi thì người dùng nên sử dụng Chức năng Cập nhật giá nhập mới nhất để khi nhập hàng không phải gõ lại giá

2. Cách thực hiện

Chọn Công cụ quản lý -> Cập nhật giá nhập mới nhất

Tại màn hình Cập nhật giá nhập mới nhất: Người dùng sẽ biết được các mã hàng, tên hàng nào có giá nhập mới nhất.

- Ngày chứng từ: là ngày nhập hàng mới nhất và có giá nhập thay đổi

- Giá nhập cũ: Giá trên danh mục hàng hóa;

- Giá nhập mới nhất: Giá nhập thay đổi mới nhất

-> Chọn Cập nhật giá -> Nếu chắc chắn muốn thay đổi lại giá nhập trên danh mục bằng giá nhập mới nhất thì chọn

Kiểm tra lại giá nhập trong Danh mục hàng hóa: Vào Danh mục hàng hóa nhấn F5 (nạp lại) để xem lại thông tin giá nhập mới nhất vừa cập nhật