Thanh toán với NCC

1. Chức năng

Chức năng Thanh toán với Nhà cung cấp (thanh toán công nợ với Nhà cung cấp) trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng quản lý được thông tin các chứng từ đã thanh toán với NCC và có thể lập các hóa đơn thanh toán cho Nhà cung cấp để trả các khoản tiền đang nợ Nhà cung cấp.

Thanh toán với Nhà CC bao gồm 2 loại chứng từ:

- Chứng từ do phần mềm tự sinh ra khi các chứng từ nhập là Thanh toán ngay hoặc Thanh toán từng phần.

(Có thông tin ở phần Diễn giải: "Chứng từ thanh toán cho hóa đơn "R1...") -> Không cho phép sửa chứng thanh toán do phần mềm tự sinh.

- Chứng từ thanh toán do người dùng tạo khi thanh toán cho các hoa đơn Mua nợ, Thanh toán từng phần. Thông tin phần Diễn giải người dùng tự điền hoặc bỏ trống -> Có thể sửa lại được chứng từ đã thanh toán

2. Cách thực hiện thanh toán với Nhà CC

2.1. Xem hướng dẫn qua video

2.2. Xem hướng dẫn qua hình ảnh

Chọn Quản lý công nợ -> Thanh toán với Nhà cung cấp

Tại màn hình này người dùng sẽ xem được thông tin các chứng từ đã thanh toán với NCC (Gồm các chứng từ phần mềm tự sinh ra và do người dùng tạo)

Nếu muốn tạo 1 chứng từ thanh toán với nhà cung cấp (Thanh toán nợ cho Nhà cung cấp):

Chọn Thêm mới (Ctrl+N): Tại ô Mã NCC nhấn F4 chọn NCC cần thanh toán -> Phần mềm tự hiện số tiền đang nợ của NCC tại ô Nợ hiện thời. Có thể điền thông tin diễn giải hoặc bỏ trống. Click chọn Số hóa đơn cần thanh toán. Có thể gõ số tiền cần thanh toán vào ô Thanh toán -> Ghi lại (Ctrl+S).

Sau khi ghi lại hóa đơn vừa thanh toán với NCC: có thể click để mở lại hóa đơn vừa tạo để xem lại thông tin.

Có thể Click vào Nhà CC để Drill-down chi tiết về Thông tinh, Lịch sử giao dịch, Chính sách giá...của Nhà cung cấp đó:

Có thể chọn In để in Phiếu chi tiền ra hóa đơn: