Thanh toán với KH

1. Chức năng

Chức năng Thanh toán với Khách hàng (Thanh toán công nợ với Khách hàng) trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng quản lý được thông tin các chứng từ Khách hàng đã thanh toán và có thể lập các chứng từ thanh toán cho các hóa đơn đã mua nợ hoặc nợ một phần.

Thanh toán với Khách hàng bao gồm 2 loại chứng từ:

- Chứng từ do phần mềm tự sinh ra khi các chứng từ Xuất bán là Thanh toán ngay hoặc Thanh toán từng phần.

(Có thông tin ở phần Diễn giải: "Chứng từ thanh toán cho hóa đơn "S1...") -> Không cho phép sửa chứng thanh toán do phần mềm tự sinh.

- Chứng từ thanh toán do người dùng tạo khi thanh toán cho các hoa đơn Xuất bán với điều kiện thanh toán là: Mua nợ, Thanh toán từng phần. Thông tin phần Diễn giải người dùng tự điền hoặc bỏ trống -> Có thể sửa lại được chứng từ đã thanh toán

2. Thao tác

2.1. Hướng dẫn thanh toán công nợ với Khách hàng qua video

2.1. Hướng dẫn thanh toán công nợ với Khách hàng qua hình ảnh

Chọn Quản lý công nợ -> Thanh toán với Khách hàng

Tại màn hình này người dùng sẽ xem được thông tin các chứng từ đã thanh toán với Khách hàng (Gồm các chứng từ phần mềm tự sinh ra và do người dùng tạo)

Nếu muốn tạo 1 chứng từ thanh toán với Khách hàng (Khách hàng thanh toán nợ):

Chọn Thêm mới (Ctrl+N): Tại ô Mã khách hàng nhấn F4 chọn KH cần thanh toán -> Phần mềm tự hiện số tiền Khách hàng nợ tại ô Nợ hiện thời. Có thể điền thông tin diễn giải hoặc bỏ trống.

Click chọn Số hóa đơn cần thanh toán. Có thể gõ số tiền cần thanh toán vào ô Thanh toán -> Ghi lại (Ctrl+S).

Sau khi ghi lại hóa đơn vừa thanh toán với Khách hàng: có thể click để mở lại hóa đơn vừa tạo để xem lại thông tin.

Có thể chọn In để in Phiếu thu tiền của khác hàng:

Có thể Click vào Khách hàng để Drill-down chi tiết về Thông tinh, Lịch sử giao dịch, Chính sách giá...của Khách hàng đó: