Báo cáo công nợ

Báo cáo công nợ trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng theo dõi được chi tiết công nợ của từng Khách hàngNhà cung cấp theo từng nhóm Khách hàng, nhóm Nhà cung cấp khác nhau

Chọn Báo cáo -> Báo cáo công nợ:

Báo cáo công nợ bao gồm: Tổng hợp công nợ phải thu & Tổng hợp công nợ phải trả

- Tổng hợp công nợ phải thu: Toàn bộ công nợ đối với khách hàng

- Tổng hợp công nợ phải trả: Toàn bộ công nợ đối với Nhà cung cấp