Phím tắt trong phần mềm bán hàng VNUNI

Một số phím tắt trong phần mềm bán hàng VNUNI

I. Phím tắt chung

- ctrl shift F2: Chuyển sang bảng mã TCVN3 để gõ trong phần mềm VNUNI

- ctrl shift F1: Chuyển sang bảng mã Unicode để gõ bên ngoài: word, excel, chat facbook..

- Esc: Đóng tất cả các màn hình hiện thời

- ctrl X: Kết xuất ra Excel ở tất cả các màn hình dữ liệu có hiển thị dạng lưới (grid)

- Tab: Di chuyển tới ô thông tin kế tiếp (trên các màn hình nhập liệu)

- Shift Tab: Di chuyển tới ô thông tin kế trước (trên các màn hình nhập liệu)

- Alt+Chữ/Số được gạch chân (ví dụ: <Alt+N>): Đưa con trỏ tới ô nhập thông tin bên cạnh hoặc thực hiện chức năng từ menu, nút tương ứng

II. Phím tắt ngoài màn hình chính

1. F11: Chuyển kỳ

2. Shift+F11: Tính lại giá vốn

3. F12: Tắt/Hiển thị hộp cây chức năng (bên trái)

4. F10: Xem tồn kho bất cứ mặt hàng nào

III. Phím tắt soạn thảo trên màn hình danh sách

1. Ctrl+N: Thêm mới

2. Enter: Mở màn hình chi tiết

3. Ctrl+P: In danh sách

4. Del: Xóa dòng (Chú ý: Sẽ báo lỗi với các đối tượng, chứng từ có quan hệ với dữ liệu khác)

5. F5: Nạp lại danh sách (dữ liệu)

6. Ctrl+F: Tìm

7. F3: Tìm tiếp

8. F6: Lọc

9. Shift+F6: Bỏ Lọc

IV. Màn hình chi tiết đối tượng (danh mục), chứng từ

1. Ctrl+N: Ghi lại + Thêm mới

2. Ctrl+S: Ghi lại và đóng màn hình

3. Ctrl+P: In chứng từ (chỉ áp dụng với màn hình chi tiết chứng từ)

4. Ctrl+D: Xóa bản ghi hiện thời (chỉ áp dụng với màn hình chi tiết chứng từ)

V. Phím tắt trên phiếu Bán lẻ siêu thị

VI. Phím tắt trên phiếu Xuất bán