Cách kết xuất dữ liệu phần mềm ra excel

Trong quá trình sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI, khách hàng thường có câu hỏi: Làm thế nào để kết xuất dữ liệu phần mềm ra excel?

Trong phần mềm bán hàng VNUNI người sử dụng có thể kết xuất ra excel bằng cách như sau:

1. Xem hướng dẫn bằng video

2. Xem hướng dẫn bằng hình ảnh

+ Tại các màn hình danh sách của Danh mục hàng hóa, Nhóm hàng hóa, Khách hàng, Nhà cung cấp...tất cả các màn hình danh sách khác => Bấm Ctrl + X (phím Ctrl và phím X trên bàn phím) để lưu ra file excel.

Xem kết quả file excel đã được kết xuất:

Muốn kết xuất tiếp ra excel thì phải tắt file list.xls đag mở đi hoặc đặt lại tên file list.xls thành tên file khác. Nếu vẫn mở file list.xls mà bấm ctrl+x tiếp thì phần mềm thông báo lỗi.

+ Trong Báo cáo: Bấm Export

Chọn đến các báo cáo cần xem -> Bấm Export để lưu ra excel như hình dưới:

Sau khi bấm Export thì thực hiện như hình dưới:

Report export sucssesful -> Báo cáo đã được xuất ra excel thành công -> Vào thư mục đường dẫn trên để xem lại file vừa kết xuất. File excel được export trong báo cáo được lưu theo từng sheet: mỗi 1 trang là 1 sheet.