Hiển thị chứng từ theo thời gian

Cách thiết lập hiển thị chứng từ trong phần mềm bán hàng VNUNI theo thời gian: Danh sách các chứng từ trong phần mềm bán hàng VNUNI như Đơn đặt mua hàng, Nhập mua, Trả lại NCC, Đơn đặt bán hàng, Xuất bán, Bán lẻ siêu thị, Khách hàng trả lại, Điều chuyển kho, điều chỉnh kho...Người dùng có thể đặt chế độ hiển thị theo thời gian như: Theo tháng hiện thời, ngày hiện tại, cách ngày hôm nay bao nhiêu ngày...