Nhân viên

1. Chức năng

Nhân viên là những người làm việc trong một doanh nghiệp, công ty hay các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, minimart, shop thời trang...các cửa hàng bán lẻ. Nhân viên là những người trong hệ thống có tham gia vào các giao dịch bán hàng của doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng của mình.

Danh mục Nhân viên trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng có thể quản lý thông tin chi tiết, lịch sử giao dịch của và bảng phân tích được doanh số bán hàng của các Nhân viên đó chi tiết theo từng tháng của từng năm.

2. Hướng dẫn bằng video

3. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Vào danh mục Quản lý Danh mục -> Nhân viên

Kích Thêm mới (Ctrl+N) để tạo thông tin của 1 Nhân viên: Số thứ tự, Mã nhân viên, Tên Nhân viên bắt buộc phải điền thông tin. Các thông tin còn lại có thể ghi sau. Sau khi khai báo xong thông tin của 1 NV thì nhấn Ghi lại (Ctrl+S) để lưu thông tin NV vừa tạo.

4. Thông tin chi tiết về “Nhân viên”

- Số thứ tự: Khóa chính của “Nhân viên”, thông tin này do chương trình tự sinh ra, có giá trị tăng dần, có tính duy nhất và là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Mã nhân viên: Mã của “Nhân viên”, mã này do người dùng đặt, là thông tin bắt buộc và người dùng không được phép nhập trùng nhau. Nếu người dùng nhập trùng “Mã nhân viên” thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo người dùng không được nhập trùng “Mã nhân viên”.

- Tên nhân viên: Tên đầy đủ của “Nhân viên”. “Tên nhân viên” do người dùng đặt và là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Ngày sinh: Ngày sinh của nhân viên gồm hai chữ số ngày sinh, hai chữ số tháng sinh và bốn chữ số năm sinh (ví dụ: 27/06/1986).

- Nhóm nhân viên: Nhóm của “Nhân viên” hiện thời. Thông tin “Nhóm nhân viên” được lấy ra từ danh sách “Nhóm đối tác kinh doanh” thuộc loại đối tác là “Nhân viên”

- Địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú: Địa chỉ thường trú, tạm trú của “Nhân viên”.

- Số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp: Số chứng minh thư của nhân viên, ngày và nơi cấp chứng minh thư đó.

- Điện thoại cố định, di động: Số điện thoại cố định và số di động của “Nhân viên”

- Email: Hòm thư điện tử của “Nhân viên”, chứa tất cả thư điện tử của “Nhân viên”.

- Ghi chú: Thông tin ghi chú về “Nhân viên” hiện thời.