Sổ quỹ

Chức năng Sổ quỹ trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng xem chi tiết các khoản thu/chi

Picture

- Vào Quản lý thu/chi khác -> Sổ quỹ:

Chọn điều kiện: Khoảng thời gian muốn xem, sau đó kích vào chấp nhận

[Dư cuối kỳ] = [Dư đầu kỳ] + [Phát sinh nợ (Thu)] - [Phát sinh có (Chi)]

Trong đó:

+ [Dư đầu kỳ] : Số dư nhập đầu kỳ của tháng bắt đầu sử dụng phần mềm hoặc chính là số dư cuối kỳ của tháng cũ chuyển sang.

+ [Phát sinh nợ (Thu)]: Các khoản thu tiền Bán hàng, thu tiền trả lại Nhà CC và thu khác

+ [Phát sinh có (Chi)]: Các khoản chi tiền Nhập hàng, chi tiền Khách hàng trả lại và chi khác

----------------------------------------------

Ký hiệu số chứng từ:

DC1: Thu tiền - BB: Chứng từ thanh toán cho hóa đơn Bán hàng S1

DC2: Chi tiền -TLBB: Chứng từ thanh toán cho hóa đơn Khách hàng trả lại S2

DS1: Chi tiền - MH: Chứng từ thanh toán cho hóa đơn Nhập hàng R1

DS2: Thu tiền - TLMH: Chứng từ thanh toán cho hóa đơn Trả lại NCC R2

CE: Chi tiên - KH: Chi tiền khác

CR: Thu - KH: Thu tiền khác

Picture

Nếu muốn xem riêng từng khoản thu (Thu tiền bán hàng, thu tiền trả lại NCC, thu khác), từng khoản chi (Chi tiền nhập hàng, chi tiền khách hàng trả lại, chi khác) thì có thể vào Báo cáo

Picture
Picture

Hoặc có thể kích vào chữ Thực hiện ở bên dưới để lọc sổ nhật ký

Picture