Điều chuyển kho

Chức năng Điều chuyển kho hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI (áp dụng đối với khách hàng có từ 2 kho hàng trở lên): Chức năng này cho phép người dùng có thể quản lý được thông tin chi tiết của từng phiếu điều chuyển, tạo phiếu điều chuyển mới. Điều chuyển kho giúp người dùng có thể điều chuyển (luân chuyển) hàng hóa từ kho này sang kho khác.

1. Hướng dẫn bằng video

2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Chọn Quản lý kho hàng -> Điều chuyển kho

Kích Thêm mới (hoặc nhấn Ctrl+N): Số chứng từ tự tăng theo phần mềm; Ngày chứng từ lấy theo ngày hệ thống (Ngày hiện thời): Có thể gõ lại ngày.

Chọn Từ Kho (Kho điều chuyển đi); Đến kho (Kho điều chuyển đến). Tại ô Số chứng từ nhập Nhấn F4 để tìm số chứng từ đã nhập. Nhấn F8 để gõ lại số lượng cần điều chuyển, ctrl+A (Thêm): Thêm dòng hàng.

Sau khi xong nhấn ghi lại (Ctrl+S)

Sau khi thực hiện xong phiếu điều chuyển kho thì cần phải duyệt phiếu điều chuyển đó (Khi kho đến xác nhận đã nhận được hàng)

Click để mở phiếu điều chuyển cần duyệt:

Muốn kiểm tra xem các mã hàng đã điều chuyển (Đã duyệt) đã có có tồn kho chưa thì tại mã hàng muốn xem nhấn F10 để xem tồn kho của kho hàng điều chuyển đến.

Có thể click để xem lại thẻ kho:

Trường hợp muốn sửa hoặc xóa phiếu điều chuyển thì phải nhấn phím Ctrl+R

Có thể tạo phiếu điều chuyển kho bằng cách import từ file excel

File excel bao gồm có 2 cột và được lưu dưới dạng đuôi .csv như hình dưới:

Sau khi tạo xong file csv: Chọn Điều chuyển kho -> Thêm mới: Chọn kho điều chuyển đi, kho đến. Chọn Khác (Hoặc nhấn phím tắt Alt+K) -> Chọn Import chi tiết dòng hàng

Sau khi xong nhấn ghi lại (Ctrl+S)