Nhập số dư tồn kho đầu kỳ

1. Chức năng

Nhập số dư tồn kho đầu kỳ: Cho phép người dùng nhập số lượng tồn kho hiện đang có trong kho hàng tại thời điểm bắt đầu sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

2. Thao tác

Chọn Quản lý kho -> Nhập số dư tồn kho đầu kỳ

Phần mềm VNUNI cho phép nhập số lượng tồn kho đầu kỳ trực tiếp tại chức năng Nhập số dư tồn kho đầu kỳ và có thể import từ file excel vào phần mềm.

Nếu người dùng đã có sẵn file excel lưu thông tin hàng hóa, số lượng của hàng hóa thì có thể chọn cách import bằng excel sẽ nhanh hơn là nhập trực tiếp từ phần mềm.

2.1. Nhập số dư tồn kho trực tiếp từ phần mềm

Để nhập số lượng tồn kho đầu kỳ thì hàng hóa đã được tạo ở trong danh mục hàng hóa.

Chọn Kho hàng cần nhập, năm và tháng phần mềm tự lấy theo ngày hệ thống.

Tại ô Mã hàng: Nhấn F4 để tìm mã cần nhập; gõ số lượng vào ô SL; giá vốn phần mềm lấy theo giá nhập trên danh mục hàng hóa -> enter hoặc nhấn Ctrl+A xuống dòng

Muốn sửa lại số lượng vừa nhập -> Nháy đúp vào mã hàng cần sửa -> Gõ lại số lượng ->Ctrl+A xuống dòng.

2.2. Nhập số dư tồn kho từ file excel

Phần mềm VNUNI hỗ trợ người dùng có thể nhập số dư tồn kho đầu kỳ từ file excel, sử dụng qua công cụ DataImport.

Xem bài Cách sử dụng công cụ DataImport

Quá trình import đã thành công, nếu số bản ghi trong phần mềm ít hơn so với excel thì cần kiểm tra lại file excel xem có thông tin nào nhập sai không...Nếu KH không kiểm tra được thì có thể liên hệ với VNUNI để được hỗ trợ.

Có thể kiểm tra kết quả tại Công cụ Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn.

Chọn Công cụ quản lý -> Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn

- Dư ĐK (Lg): Dư đầu kỳ về lượng;

- Dư ĐK (Gtrị): Dư đầu kỳ về giá trị tiền = Giá vốn đầu kỳ * Số lượng

Dư ĐK (Lg) & Dư ĐK (Gtrị) chính là 2 giá trị nhập trong mục Nhập số dư tồn kho đầu kỳ từ phần mềm hoặc import từ excel.