Cách theo dõi hàng tồn kho

Cách theo dõi hàng tồn kho trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng theo dõi được số lượng hàng tồn kho, giá trị hàng tồn kho của từng kho hàng

1. Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn

2. Báo cáo kho

Cho phép xem tồn kho cả về Số lượng và Giá trị tiền -> Xem tại đây

3. Kho hàng

Cho phép xem hàng tồn kho về Số lượng -> Xem tại đây

4. Thông tin quản trị

Cho phép xem hàng tồn kho về Số lượng -> Xem tại đây

5. Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ

Cho phép xem hàng tồn kho về Số lượng -> Xem tại đây