Theo dõi lưu vết hệ thống

Chức năng Theo dõi lưu vết hệ thống trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người quản lý có thể theo dõi được lịch sử toàn bộ các hành động như: Đăng nhập; Thoát; Thêm mới; Sửa; Xóa; Hủy...của tất cả người sử dụng (user đăng nhập phần mềm) theo nhiều máy truy cập, nhiều IP khác nhau.

1. Hướng dẫn qua video

2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Chọn Bảo mật -> Theo dõi lưu vết hệ thống

Tại màn hình Theo dõi lưu vết hệ thống, người dùng có thể chọn Lọc (Hoặc nhấn F6) để lọc thông tin chi tiết hơn: Lọc ngày truy cập; Máy truy cập; Tên đăng nhập....

Có thể theo dõi một ví dụ như sau:

Hành động 1 - user Thêm mới 1 phiếu nhập với tổng tiền là 66,750,000VNĐ với mã đối tượng là 52 như hình dưới:

Sau đó user đã Sửa lại phiếu nhập trên -> Tổng tiền lúc này là 60,750,000VNĐ như hình dưới:

Như vậy sử dụng chức năng Theo dõi lưu vết hệ thống người dùng có thể tra cứu được các user đã có những hành động gì khi đăng nhập vào phần mềm. Chính vì vậy ngay từ ban đầu khi sử dụng phần mềm Người quản lý nên tạo ra các user và phân quyền chặt chẽ cho từng user. Xem chi tiết cách phân quyền cho user tại đây