Nhà cung cấp

1. Chức năng

“Nhà cung cấp” là những doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa cho một cá nhân, doanh nghiệp, cửa hàng, xưởng… “Nhà cung cấp” trong hệ thống là những người tham gia giao dịch bán hàng với doanh nghiệp và có đối tượng công nợ.

Danh mục Nhà cung cấp trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng có thể quản lý thông tin chi tiết, lịch sử giao dịch của “Nhà cung cấp” và phân tích được doanh số mua của “Nhà cung cấp” đó chi tiết theo từng tháng của từng năm.

2. Hướng dẫn tạo Nhà cung cấp bằng video

3. Hướng dẫn tạo Nhà cung cấp bằng hình ảnh

Chọn Quản lý Danh mục -> Nhà cung cấp: Tại màn hình danh sách Nhà cung cấp -> chọn Thêm mới (Ctrl+N) để tạo thông tin của 1 NCC: Số thứ tự, Mã NCC, Tên NCC bắt buộc phải điền thông tin. Các thông tin còn lại có thể ghi sau. Sau khai báo xong thông tin của 1 NCC thì nhấn Ghi lại (Ctrl+S) để lưu thông tin NCC vừa tạo

4. Thông tin chi tiết về “Nhà cung cấp”:

- Số thứ tự: Khóa chính của “Nhà cung cấp”, thông tin này do chương trình tự sinh ra, có giá trị tăng dần, có tính duy nhất và là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Mã NCC: Mã của “Nhà cug cấp”, mã này do người dùng đặt, là thông tin bắt buộc và người dùng không được phép nhập trùng nhau. Nếu người dùng nhập trùng “Mã NCC” thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo người dùng không được nhập trùng “Mã NCC”.

- Tên NCC: Tên đầy đủ của “Nhà cung cấp”. “Tên NCC” do người dùng đặt và là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Nhóm NCC: Nhóm của “Nhà cung cấp” hiện thời. Thông tin “Nhóm NCC” được lấy ra từ danh sách “Nhóm đối tác kinh doanh” thuộc loại đối tác là “Nhà cung cấp”

- Địa chỉ: Địa chỉ liên lạc chính xác của “Nhà cung cấp”.

- Điện thoại, Fax: Số điện thoại, số fax liên lạc của “Nhà cung cấp”

- Email: Hòm thư điện tử của “Nhà cung cấp”, chứa tất cả thư điện tử của cá nhân, doanh nghiệp gửi đến “Nhà cung cấp” và “Nhà cung cấp” gửi cho cá nhân, doanh nghiệp.

- Website: Trang web của “Nhà cung cấp”, chứa các thông tin, chính sách của “Nhà cung cấp”

- Mã số thuế: Mã đăng ký thuế của “Nhà cung cấp” là các doanh nghiệp, mỗi “Nhà cung cấp” có một “Mã số thuế” khác nhau.

- Người liên hệ: Tên người liên hệ của “Nhà cung cấp” với các cá nhân, doanh nghiệp.

- Ghi chú: Thông tin ghi chú về “Nhà cung cấp” đang được thêm mới.

- Dư nợ: Số tiền hiện thời doanh nghiệp còn nợ chưa thanh toán với “Nhà cung cấp”, số tiền này được tổng hợp từ những giao dịch chưa thanh toán của doanh nghiệp với “Nhà cung cấp” hiện thời. Khi ở trạng thái “Thêm mới”, “Dư nợ” sẽ được bỏ trống, người dùng không thể nhập “Dư nợ” của “Nhà cung cấp” hiện thời vì “Nhà cung cấp” này đang được “Thêm mới” và chưa có giao dịch được thiết lập.

Lịch sử Nhà cung cấp -> Tham khảo bài viết: Cách theo dõi lịch sử giao dịch của Nhà cung cấp