Quản lý thu/chi khác

Quản lý thu/chi khác trong phần mềm bán hàng VNUNI bao gồm:

- Thu tiền

- Chi tiền

- Sổ quỹ