Báo cáo quản trị

1. Chức năng

Báo cáo quản trị trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người quản lý theo dõi được một số báo cáo như:

- Danh sách khách hàng có doanh số cao nhất

- Danh sách nhà cung cấp có chi phí mua hàng cao nhất;

- Danh sách nhân viên có doanh số cao nhất

- Danh sách mặt hàng bán chạy nhất

- Doanh số bán hàng (Bán buôn); - Doanh số bán hàng (Bán lẻ);

- Bảng phân tích bán hàng (Bán buôn); - Bảng phân tích bán hàng (Bán lẻ)

- Sổ quỹ

2. Cách thực hiện

Chọn Báo cáo -> Báo cáo quản trị

Click chọn Tên báo cáo cần xem; Chọn điều kiện thời gian -> Chấp nhận

- Danh sách khách hàng có doanh số cao nhất:

- Danh sách mặt hàng bán chạy nhất

- Doanh số bán hàng (Bán buôn)

Tương tự chọn xem các báo cáo còn lại