Cách cài đặt sql server 2008 R2

Cách cài đặt sql server 2008 R2

Phần mềm bán hàng VNUNI được phát triển trên nền tảng công nghệ của Microsoft, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft SQL Server để quản lý dữ liệu của phần mềm. Vì vậy, để phần mềm có thể chạy được thì cần phải cài đặt hệ quản trị CSDL MS SQL Server trên máy tính chứa CSDL của phần mềm (máy chủ hoặc máy chạy phần mềm độc lập). Để chương trình có thể chạy được thì cần cài MSDE2KA.exe (đối với Windows XP) hoặc MSSQL2K5E.exe (2005), MSSQL2K8Ex86.exe (2008) hoặc MSSQL2K8Ex64.exe (đối với Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10…)

Xem h­ướng dẫn cách cài đặt sql server 2008 R2 bên dưới: