Cách tạo khoản mục thu chi trong phần mềm bán hàng VNUNI

Cách tạo khoản mục thu chi trong phần mềm bán hàng VNUNI: Tạo các khoản mục thu chi trong phần mềm VNUNI giúp người quản lý có thể kiểm soát được chi tiết từng khoản mục là gì.

Các khoản mục thu tiền đã được tạo sẵn khi sử dụng phần mềm như:

Các khoản mục chi tiền đã được tạo sẵn khi sử dụng phần mềm như:

Để xem lại Danh sách các khoản mục đã tạo, và các tạo mới thì vào Nghiệp vụ -> Quản lý Danh mục -> Khoản mục thu chi

Khi chọn tới Khoản mục thu chi: Người sử dụng sẽ nhìn thấy các khoản mục thu chi đã được tạo, có thể click để mở lên xem hoặc sửa lại tên khoản mục.

Để tạo mới một khoản mục thu chi, tại màn hình danh sách Khoản mục thu chi chọn Thêm mới (Ctrl+N)

Sau khi tạo xog Ghi lại Khoản mục vừa tạo:

Sau khi tạo xong các khoản mục thu chi mới thì có thể vào thêm mới các phiếu thu chi tiền với các khoản mục vừa tạo