Cách Import danh sách Nhà cung cấp bằng excel

Cách Import danh sách Nhà cung cấp bằng excel: Khi sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI thì người sử dụng có thể import danh sách Nhà cung cấp đã được tạo qua file excel vào phần mềm bán hàng VNUNI bằng cách sử dụng phần mềm import là XlsToSql.

Bước 1: Xem cách cài đặt phần mềm XlsToSql tại đây

File excel như hình dưới (Có thể tải file mẫu excel tại đây hoặc khi tải bộ cài đặt XlsToSql đã có sẵn file excel trong thư mục bộ cài đặt).

Bước 2: Chạy phần mềm XlsToSql: Điền thông tin user, pass

Bước 3: Import file excel

Bước 4: Kiểm tra lại Danh sách Nhà CC xem đã import được thông tin từ file excel vào phần mềm VNUNI chưa?

Nếu đã thấy thông tin trong file excel đã được import vào phần mềm thì công việc import thành công. Nếu không thấy thì cần kiểm tra lại file excel.