Nhóm đối tác KD

1. Chức năng

“Đối tác kinh doanh” đối với 1 doanh nghiệp bao gồm các đối tượng “Khách hàng”, “Nhân viên”, “Nhà cung cấp”. Các đối tác kinh doanh đó được phân nhóm tùy theo từng loại đối tác như “Nhóm khách hàng”, “Nhóm nhà cung cấp”, “Nhóm nhân viên”.

Danh mục Nhóm đối tác Kinh doanh phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng có thể quản lý thông tin chi tiết về các “Nhóm đối tác kinh doanh”.

2. Thao tác

Vào Quản lý danh mục -> Nhóm đối tác kinh doanh: Nhấn Thêm mới (Ctrl+N): Số thứ tự tự tăng theo phần mềm, điền thông tin Mã nhóm, Tên nhóm, chọn Loại đối tác.

Ví dụ: Tạo nhóm đối tác là khách hàng bán buôn (Chuyên lấy buôn):

+ Mã nhóm: KB, Tên nhóm: Khách hàng bán buôn, Loại đối tác: Khách hàng, Giảm giá: Nếu có thì đánh số % giảm giá vào; Loại giá: Giá xuất bán

+ Khi bán hàng nếu chọn KH thuộc nhóm khách hàng bán buôn này thì phần mềm sẽ lấy ra giá bán buôn

Picture

Tương tự: Tạo nhóm đối tác là khách hàng bán lẻ (Chuyên mua lẻ):

+ Mã nhóm: KB, Tên nhóm: Khách hàng bán lẻ, Loại đối tác: Khách hàng, Giảm giá: Nếu có thì đánh số % giảm giá vào; Loại giá: Giá bán lẻ

+ Khi bán hàng nếu chọn đến KH thuộc nhóm Khách hàng bán lẻ thì phần mềm sẽ lấy ra giá bán lẻ.

- Tạo nhóm khách hàng VIP (Là những khách hàng thường xuyên mua hàng ở CH, có doanh số cao) thì có thể đặt vào nhóm khách hàng VIP để.

+ Mã: VIP, Tên nhóm: Khách hàng VIP, Loại đối tác: khách háng, Giảm giá: 5, 10, 15%..., Loại giá : Giá xuất bán hoặc giá bán lẻ

Giả sử KH được hưởng 5 % giảm giá thì mặc định khi bán hàng chọn đến khách hàng VIP này -> các mặt hàng trong đơn hàng đồng bộ được giảm 5%

Picture

3. Thông tin chi tiết về “Nhóm đối tác kinh doanh”

- Số thứ tự: Khóa chính của “Nhóm đối tác kinh doanh”, thông tin này do chương trình tự sinh ra, có giá trị tăng dần, có tính duy nhất và là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Mã nhóm: Mã của “Nhóm đối tác kinh doanh”, mã này do người dùng đặt, là thông tin bắt buộc và người dùng không được phép nhập trùng nhau. Nếu người dùng nhập trùng “Mã nhóm” thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo người dùng không được nhập trùng “Mã nhóm”.

- Tên nhóm: Tên đầy đủ của “Nhóm đối tác kinh doanh và là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Loại đối tác: Nhóm đối tác hiện thời thuộc “Nhân viên”, “Khách hàng”, hay “Nhà cung cấp”.