Nhóm hàng hóa

Nhóm hàng hóa là tập hợp một số hàng hóa có chung đặc điểm về hình dáng, tính chất, hoặc mục đích sử dụng… “Nhóm hàng hóa” trong chương trình có thể có một hoặc nhiều hàng hóa khác nhau.

Danh mục Nhóm hàng hóa phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng quản lý “Nhóm hàng hóa” và đưa ra thông tin chi tiết về tất cả hàng hóa có trong nhóm.

Nhóm hàng hóa được phân tối đa 02 cấp: Nhóm cấp trên –> Nhóm cấp dưới

1. Hướng dẫn cách tạo Nhóm hàng hóa bằng video

2. Hướng dẫn cách tạo Nhóm hàng hóa bằng hình ảnh

Chọn Quản lý danh mục -> Nhóm hàng hóa

- Tạo nhóm cấp trên: Thêm mới(Ctrl+N): Gõ tên nhóm vào Tên nhóm hàng

- Tạo nhấp cấp dưới: Thêm mới(Ctrl+N) -> Chọn Nhóm cấp trên -> Gõ tên Nhóm cấp dưới vào ô Tên nhóm hàng -> Ghi lại (Ctrl+S)

Kết quả của việc tạo nhóm cấp trên và cấp dưới như hình dưới:

LƯU Ý: Nếu “Nhóm hàng hóa” hiện thời có nhóm cấp dưới (“Nhóm hàng hóa” đó là nhóm cấp trên của một “Nhóm hàng hóa” khác trong hệ thống), hoặc có hàng hóa thuộc “Nhóm hàng hóa” đó (đã có qun hệ với thông tin khác trong hệ thống) thì chương trình sẽ không cho phép người dùng xóa “Nhóm hàng hóa” hiện thời.

VIỆC PHÂN NHÓM HÀNG HÓA CÓ RẤT NHIỀU Ý NGHĨA THEO QUẢN TRỊ

  • Xem báo cáo phân tích bán hàng cho từng nhóm hàng hóa

  • Xem báo cáo tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn theo từng nhóm hàng hóa cấp trên, cấp dưới

  • Giúp nhà quản lý kiểm soát tốt đối với đặc thù ngành có nhiều chủng loại hàng hóa. Vd: Nhóm hàng nào có doanh thu cao? Nhóm hàng nào đem lại lợi nhuận cao?…

  • ….

Lãi gộp theo từng nhóm hàng:

Báo cáo Tổng hợp nhập xuất tồn theo nhóm: