Cách theo dõi lịch sử giao dịch của khách hàng

Cách theo dõi lịch sử giao dịch của Khách hàng (KH) trong phần mềm bán hàng VNUNI.

Cách 1. Theo dõi tại danh mục Khách hàng

Chọn Quản lý danh mục -> Khách hàng: Click mở KH cần xem -> Chọn 2. Lịch sử giao dịch như hình dưới:

+ Đơn đặt hàng: Tất cả các đơn hàng mà Khách hàng đã từng đặt

Người dùng có thể xem được trang thái đơn đặt hàng: Có 4 trạng thái Đơn đặt hàng

Tương tự xem Lịch sử Trả lại, Thanh toán...