Báo cáo thu chi

Báo cáo thu chi trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng theo dõi chi tiết Nhật ký chi tiền cho Nhà cung cấp, Chi tiền cho Khách hàng trả lại, Chi các khoản mục khác và Nhật ký thu tiền bán hàng của Khách hàng, Thu tiền Nhà cung cấp trả lại, Thu tiền khác.

a. Báo cáo thu tiền: Bao gồm Thu tiền bán hàng của Khách hàng; Thu tiền Nhà cung cấp trả lại; Thu tiền khác

+ Nhật ký thu tiền: Chi tiết từng chứng từ thanh toán của các hóa đơn bán hàng của Khách hàng

Chọn điều kiện thời gian và kho hàng cần xem -> Chấp nhận:

+ Nhật ký thu tiền NCC trả lại:

b. Báo cáo chi tiền: Gồm Nhật ký chi tiền cho Nhà cung cấp, Chi tiền cho Khách hàng trả lại, Chi các khoản mục khác