Thiết lập chính sách giá khuyến mại cho hàng hóa

Cách thiết lập chính sách giá, khuyến mại cho hàng hóa trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp cho người quản lý thiết lập chương trình giá đặc biệt, giá chính sách, khuyến mại đối với từng hàng hóa hiện thời.

Chọn đến Quản lý danh mục -> Hàng hóa: Click mở 1 hàng hóa cần thiết lập -> Chọn đến tab: 5.Chính sách giá, k.mại

1. Giá đặc biệt

Để thiết lập giá đặc biệt cho hàng hóa hiện thời, người dùng nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc áp dụng giá đặc biệt, giá bán đặc biệt. Xem video chi tiết bên dưới:

2. Giá Chính Sách (Mua nhiều giá giảm)

Để thiết lập giá chính sách cho hàng hóa hiện thời, người dùng nhập thông tin để được hưởng giá chính sách và giá chính sách: “Mức giá”, “Từ số lượng”, “Đến số lượng”, “Phương thức tính giá” “Phần trăm/Số tiền”, “Giá bán”.

a. Xem hướng dẫn bằng video.

b. Xem hướng dẫn bằng hình ảnh.

Có thể áp dụng cho các mặt hàng như mì tôm, sữa: Nhập theo đơn vị nhỏ nhất như hộp, vỉ, gói. Sau đó đặt chính sách từng mức giá khác nhau. Ví dụ mua từ 1 đến 5 là 1 mức giá, khi mua 30 (thùng) một mức giá khác. Có thể xem ví dụ bên dưới:

- Mức giá: Các mức giá chính sách khác nhau, được chia làm 6 mức từ “Level 1” đến “Level 6”

- Từ SLg: Số lượng tối thiểu được áp dụng chính sách giá hiện thời

- Đến SLg: Số lượng tối đa được áp dụng chính sách giá hiện thời

- Phương thức tính giá: Các phương thức tính giá chính sách:

  • Fixed Amount (Phương thức giá cố định): Phương thức này cho phép người dùng nhập một khoản tiền cộng thêm vào giá vốn để thành giá bán của hàng hóa theo công thức: Unit Price = Standard Cost + Fix Amount

  • Markup Standard Cost: Phương thức này cho phép người dùng nhập số phần trăm cộng thêm vào giá vốn để thành giá bán của hàng hóa theo công thức: Unit Price = Standard Cost * % Mark-up

  • Percent of Margin: Phương thức này cho phép người dùng tính giá bán của hàng hóa dựa vào số phần trăm chênh lệch giữa giá vốn và giá bán theo công thức: Unit Price = Standard Cost * (1 – % Percent of Margin)

  • Discount Sales Price: Phương thức này cho phép người dùng tính giá bán của hàng hóa dựa vào số phần trăm giảm giá người dùng nhập theo công thức: Unit Price = Sales Price * % Discount Sales Price

- Hoa hồng: Phần trăm hoa hồng khách hàng được hưởng

- P.trăm/Số tiền: Phần trăm hoặc số tiền cụ thể để tính giá bán của hàng hóa, tùy thuộc vào phương thức tính giá.

- Giá bán: Giá được áp dụng xuất bán cho khách hàng trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc (Mặc định là giá bán buôn trong danh mục hàng hóa).

3. Khuyến mại (Mua hàng tặng hàng)

a. Xem hướng dẫn bằng video.

b. Xem hướng dẫn bằng hình ảnh.

Để thiết lập khuyến mại cho hàng hóa hiện thời, người dùng nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc, từ số lượng, đến số lượng…

- Ngày bắt đầu: Ngày đầu tiên áp dụng hình thức khuyến mại hiện thời

- Ngày kết thúc: Ngày cuối cùng áp dụng hình thức khuyến mại hiện thời

- Từ SLg: Số lượng tối thiểu được bắt đầu áp dụng hình thức khuyến mại hiện thời

- Đến SLg: Số lượng tối đa được bắt đầu áp dụng hình thức khuyến mại hiện thời

- Hàng khuyến mại: Hàng hóa được dùng làm hàng khuyến mại

- SLg k.mại: Số lượng hàng hóa được khuyến mại

- Lựa chọn: Lựa chọn để chọn một hàng khuyến mại hay nhiều hàng khuyến mại. Chương trình mới áp dụng cho một hàng khuyến mại (Chỉ chọn 1).