Quản lý báo cáo

Quản lý báo cáo bao gồm: Báo cáo kho, Báo cáo thu chi, Báo cáo công nợ, Báo cáo quản trị

1. Báo cáo kho

2. Báo cáo thu chi

3. Báo cáo công nợ

4. Báo cáo quản trị