Tổng hợp công nợ

1. Chức năng

Chức năng Tổng hợp chi tiết công nợ trong phần mềm bán hàng VNUNI: Chop phép người dùng theo dõi được chi tiết công nợ của từng Nhà cung cấp, của từng khách hàng.

2. Thao tác

Chọn Quản lý công nợ -> Tổng hợp chi tiết công nợ.

Kích vào chữ Điều kiện để lọc Điều kiên công nợ cần xem: Đối tượng (Khách hàng, NCC), nhóm đối tượng, khoảng thời gian cần xem.

Sau đó kích vào chấp nhận, phần mềm sẽ hiện ra danh sách chi tiết công nợ của từng KH hay NCC theo điều kiện vừa lọc ở trên.

Như hình trên phần mềm đang thể hiện danh sách công nợ với khách hàng:

Dư cuối kỳ = Dư đầu kỳ - Phát sinh nợ + Phát sinh có

Nếu dư cuối kỳ >0 và hiện màu đỏ nghĩa là còn nợ.

Có thể click vào Nhà cung cấp để xem chi tiết công nợ đối với Nhà CC đó:

Có thể chọn In để in phiếu Chi tiết công nợ với Nhà Cung cấp

Tương tự chọn điều kiện Đối tượng là khách hàng, để xem cộng nợ của từng khách hàng.

Muốn làm các hóa đơn thanh toán với Nhà CC (Trả nợ cho NCC) -> Xem chi tiết Thanh toán với NCC

Muốn làm các hóa đơn thanh toán với Khách hàng (KH trả nợ) -> Xem chi tiết Thanh toán với KH