Kho hàng

1. Chức năng

Đối tượng “Kho hàng” được sử dụng trong chương trình có thể là những nơi mà doanh nghiệp quản lý hàng hóa như kho hàng, cửa hàng hay một đại lý cần theo dõi nhập xuất tồn về hàng hóa.

Danh mục “Kho hàng” trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng có thể thêm một kho hàng mới, xóa bỏ hay sửa thông tin về một kho hàng đã có trong hệ thống. Xem được tồn kho chi tiết của từng mặt hàng có trong từng kho. Việc tạo các kho hàng giúp người dùng có thể kiểm tra được doanh thu bán hàng, lãi gộp...của từng mặt hàng trong từng kho hàng.

2. H­ướng dẫn thao tác qua video

3. H­ướng dẫn thao tác bằng hình ảnh

Chọn Quản lý danh mục -> Danh mục hàng hóa: Chọn Thêm mới (Hoặc Nhấn Ctrl+N): Điền Số thứ tự, Mã Kho, Tên kho. Các thông tin địa chỉ, điện thoại.. có thể điền sau.

Nhấn Ghi lại (Ctrl+S) để lưu thông tin kho hàng vừa tạo, Thêm mới (Ctrl+N): Tạo tiếp kho mới.

Có thể xem lại thông tin hàng hóa ngay trong danh mục kho hàng.

Chọn kho hàng cần xem, kích đúp mở kho hàng lên sau đó tích vào tab thứ 2.Hàng hóa.

Nhấn ctrl+F để tìm kiếm mã hàng cần xem. Kích đúp chuột để xem thông tin của mã hàng đó