Chi tiền

Chức năng Chi tiền trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng quản lý được các phiếu chi tiền, tạo các phiếu chi tiền phát sinh.

Sau khi Nhập hàng thì phần mềm sẽ tự động sinh ra các phiếu chi tiền nằm trong Sổ quỹ.

Các hoạt động chi tiền khác (Chi văn phòng phẩm, chi tiền điện, nước, chi lương nhân viên...) không phải nằm trong hoạt động Nhập hàng thì sẽ tạo phiếu chi tiền khác.

Vào Quản lý/thu chi khác -> Chi tiền:

Nhấn Thêm mới (Ctrl+N) để tạo phiếu chi tiền khác

Số chứng từ tự tăng theo phần mềm (Chi tiền: ký hiệu CE...), ngày chứng từ lấy theo ngày hệ thống (Có thể sửa lại ngày chứng từ theo ngày chi thực tế bên ngoài).

Chọn Khoản mục (Chi văn phòng phẩm, chi lương nhân viên,..). Xem cách tạo các khoản mục tại đây

Chọn đối tượng đi kèm (Nhân viên, nhà cung cấp...), nếu tương ứng với các Khoản mục đã tạo sau đó đánh số tiền chi vào ô Số tiền thanh toán -> Nhấn Ghi lại (Ctrl+S).

Có thể in phiếu chi tiền bằng cách mở phiếu chi tiền sau đó kích vào in

Có thể sử dụng chức năng Lọc động để lọc các thông tin chi tiết cần xem như Khoản mục...