Cách theo dõi tồn kho của một mặt hàng.

Cách theo dõi tồn kho của một mặt hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI

1. Theo dõi hàng tồn kho của 1 mặt hàng trên Danh mục hàng hóa

- Chọn Quản lý danh mục -> Hàng hóa:

Nhấn Tìm hoặc Ctrl+F để gõ giá trị cần tìm: Tên hàng, mã hàng, nhóm hàng... các thông tin có trong danh mục hàng hóa -> enter. Có thể nhấn Tìm tiếp (Nhấn F3) để tìm tiếp đến mã khác.

Click chuột trái để xem thông tin của mã hàng vừa tìm -> Chọn Lịch sử -> Tồn kho.

Dư cuối kỳ = Dư đầu kỳ + Tăng trong kỳ - Giảm trong kỳ

* Trong đó:

- Dư đầu kỳ: Số lượng hàng tồn nhập kho đầu kỳ bắt đầu sử dụng phần mềm hoặc là số lượng tồn kho cuối kỳ của tháng cũ chuyển sang.

- Tăng trong kỳ: Các chứng từ làm số lượng trong kho tăng: Nhập hàng, Khách hàng trả lại, Điều chuyển từ kho khác đến, Kiểm kê (điều chỉnh) số lượng tồn thực tế > số lượng tồn sổ sách.

- Giảm trong kỳ: Các chứng từ làm số lượng trong kho giảm: Xuất bán, Trả lại NCC, Điều chuyển sang kho khác, Kiêm kê (điều chỉnh) số lượng tồn thực tế < số lượng tồn sổ sách.

Muốn biết tại sao có những con số dư đầu kỳ, tăng trong kỳ, giảm trong kỳ thì Click chuột trái để chọn xem Thẻ kho

R1: Phiếu nhập R2: Trả lại NCC

S1: Xuất bán S2: KH trả lại

T0: Điều chuyển AD: Điều chỉnh (Kiểm kê)

Có thể chọn khoảng thời gian cần theo dõi tồn kho

Click Điều kiện: Chọn thời gian cần theo dõi -> Chấp nhận

2. Theo dõi hàng tồn kho trong danh mục Kho hàng

Vào Quản lý danh mục -> Kho hàng:

Click chuột để xem thông tin Kho hàng -> Chọn 2.Hàng hóa

Ctrl+F: Gõ mã hoặc tên hàng cần xem. Dư cuối kỳ: Tồn kho hiện tại

Có thể Click vào Mã hàng cần xem để Drill-down về chi tiết Mã hàng đó: Thông tin, Lịch sử, Chính sách giá, Phân tích

3. Theo dõi hàng tồn kho trong Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn

Vào Công cụ quản lý -> Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn:

Chọn kho hàng cần theo dõi, nhấn Ctrl+F để tìm mã hàng cần theo dõi.

Có thể Click chuột để Drill-downvề: Thẻ kho, Tồn kho hàng hóa và Chi tiết hàng hóa.

Xem tồn kho cột Dư CK (lg): Dư cuối kỳ về lượng

Có thể nhấn Lọc (F6): Để lọc thông tin chi tiết

4. Theo dõi hàng tồn kho trong Thông tin quản trị

Vào Thông tin quản trị -> 2.Hàng tồn kho:

Nhấn ctrl+F để nhập thông tin cần tìm sau đó enter, dư cuối kỳ chính là số dư tồn kho hiện thời. Có thể Click chuột để Drill-down về Thẻ kho, Chi tiết hàng hóa.

5. Theo dõi hàng tồn kho theo Báo cáo

Vào Báo cáo -> Tồn kho: Chọn Tổng hợp N-X-T Theo Số lượng & Giá trị, hoặc theo Số lượng

Chọn thời gian, kho hàng, nhóm hàng cần xem -> Kích vào Thực hiện

6. Cách theo dõi tồn kho ngay trên các màn hình danh sách của các Danh mục, Nghiệp vụ trong phần mềm

Ngay trên các màn hình danh sách bấm F10, tại ô Mã hàng quét mã hoặc bấm F4 để tìm theo mã, tên sản phẩm cần xem tôn kho.

* Xem tồn kho ngay trên màn hình danh sách của Chức năng Xuất bán

Tương tự xem tồn kho của 1 mã hàng ngay trên cách màn hình danh sách của các Danh mục Kho hàng - Hàng Hóa - Khách hàng...; Quản lý nghiệp vụ: Đơn đặt mua hàng, Nhập mua, Trả lại NCC, Đơn đặt bán hàng, Xuất bán, Khách hàng trả lại...