Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn

1. Chức năng

Công cụ Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng theo dõi chi tiết về số lượnggiá trị hàng tồn kho của từng mặt hàng theo từng kho hàng, nhóm hàng khác nhau.

2. Cách thực hiện

a. Hướng dẫn bằng video

b. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Chọn Công cụ quản lý -> Tổng hợp Nhâp-Xuất-Tồn

Tại màn hình Tổng hợp N-X-T này người dùng có thể chọn xem theo 2 lựa chọn:

+ 1. Nhập xuất tồn: Tồn kho của các kho theo chiều dọc

+ 2. Tồn kho: Tồn kho của các kho theo chiều dọc

Tab 1. Nhập xuất tồn

Chọn khoảng thời gian cần xem (Từ ngày, đến ngày), Chọn kho hàng: Mặc định là hiển thị tất cả các kho, có thể chọn kho cần xem

Bấm ctrl+x để lưu ra file excel

Dư cuối kỳ về lượng (Số lượng tồn kho tại thời điểm xem) được tính bằng công thức sau:

Dư CK (Lg) = Dư ĐK (Lg)+ PST (Lg) - PSG (Lg)

* Trong đó:

+Dư ĐK (Lg) - Dư đầu kỳ về lượng: Số lượng hàng tồn nhập kho đầu kỳ bắt đầu sử dụng phần mềm hoặc là số lượng tồn kho cuối kỳ của tháng cũ chuyển sang.

+PST (Lg) - Phát sinh tăng về lượng : Số lượng phát sinh trong các chứng từ: Nhập hàng, Khách hàng trả lại, Điều chuyển từ kho khác đến, Kiểm kê (điều chỉnh) số lượng tồn thực tế > số lượng tồn sổ sách.

+PSG (Lg) - Phát sinh giảm về lượng: Số lượng phát sinh trong các chứng từ: Xuất bán, Trả lại NCC, Điều chuyển sang kho khác, Kiêm kê (điều chỉnh) số lượng tồn thực tế < số lượng tồn sổ sách.

Có thể nhấn Ctrl+F: Gõ mã cần xem -> enter

Tại mã hàng cần xem có thể Click chuột trái để Drilldown về Thẻ kho; Tồn kho hàng hóa; Chi tiết hàng hóa

- Thẻ kho: Gồm các chứng từ như: R1: Phiếu nhập; R2: Trả lại NCC; S1: Xuất bán; S2: KH trả lại;T0: Điều chuyển; AD: Điều chỉnh (Kiểm kê)

- Tồn kho: Cho phép người dùng xem được tồn kho về số lượng của tất cả các kho của mặt hàng đó

Tại màn hình này Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn người dùng có thể chọn Lọc (F6): Để lọc thông tin chi tiết cần xem

Ví dụ: Muốn xem Nhập-Xuất-Tồn của 1 nhóm hàng là "Thời trang"

-> F6: Chọn Thông tin ="Nhóm cấp trên"; Toán tử so sánh ="bằng"; Giá trị cần tìm = "Thời trang"

Có thể lọc theo nhiều thông tin khác như: Nhóm hàng cấp dưới, Tên hàng hóa, Mã hàng, Dư ĐK (lg), Dư ĐK (Gtri)...

Tab 2. Tồn kho

Cho phép xem Tồn kho của các kho theo chiều ngang