Trả lại nhà cung cấp

1. Chức năng

Chức năng Trả lại nhà cung cấp trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng trả lại hàng hóa cho “Nhà cung cấp” khi hàng hóa quá hạn sử dụng hoặc không đảm bảo yêu cầu và có thể quản lý các thông tin chi tiết của mỗi chứng từ “Phiếu xuất – Trả lại nhà cung cấp”.Các thông tin chi tiết trong Phiếu xuất Trả lại Nhà cung cấp giống với thông tin Phiếu nhập mua hàng hóa


2. Thao tác

Chọn Thêm mới (Ctrl+N), tại ô Mã nhà cung cấp nhấn F4 để tìm tới nhà cung cấp. Tại ô Chứng từ gốc nhấn F4 để tìm đến số chứng từ gốc (Phiếu nhập của nhà cung cấp).

Sau khi chọn số chứng từ nhập của nhà cung cấp sẽ hiển thị toàn bộ thông tin của hóa đơn nhập đó. Nếu không trả mã hàng nào trong hóa đơn đó thì kích đúp để đẩy mã hàng đó lên. -> Ghi lại


Comments