Cách theo dõi hàng tồn kho

Cách theo dõi hàng tồn kho trong phần mềm bán hàng VNUNI: Giúp người dùng theo dõi được số lượng hàng tồn kho, giá trị hàng tồn kho của từng kho hàng
Cho phép xem tồn kho cả về Số lượng và Giá trị tiền -> Xem tại đây
Cho phép xem hàng tồn kho về Số lượng -> Xem tại đây

Cho phép xem hàng tồn kho về Số lượng -> Xem tại đây

Cho phép xem hàng tồn kho về Số lượng -> Xem tại đây
Comments