Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào?

Cách chạy kết chuyển số dư cuối kỳ trong phần mềm bán hàng VNUNI:


- Việc kết chuyển số dư: Được thực hiện vào ngày cuối cùng của một tháng khi đã hết giao dịch

- Việc thực hiện chuyển số dư áp dụng cho các đối tượng cơ bản mà phần mềm bán hàng quản lý: Hàng tồn kho (Số lượng và Giá trị tồn), Công nợ (Phải thu, Phải trả) và Tiền (tiền mặt, tiền gửi). 

- Để thực hiện công việc kết chuyển số dư tồn kho trong phần mềm, người sử dụng bấm phím F11 ở màn hình chính, sau đó chọn tháng cần kết chuyển -> Kích Thực hiện.

Hết tháng nếu không thực hiện thao tác kết chuyển số dư từ tháng cũ sang tháng mới thì không có tồn kho (Khi bán hàng sẽ báo không thể xuất hàng khi số lượng > hơn số lượng tồn kho =0).

Ví dụ: Thực hiện kết chuyển số dư vào ngày 31/05/2015 

Khi nhấn F11 thì sẽ hiện lên bảng Kết chuyển số dư gồm: 

- Ngày thực hiện: 31/05/2015;
- Năm: 2015; 
- Tháng: 5; 
- Trạng thái: Chưa khóa sổ.Đợi cho phần mềm chạy kết chuyển lần lượt Hàng tồn kho, Công nợ, Quỹ tiền mặt. Khi nào hiện lên trạng thái: Đã khóa sổ -> Số dư tồn kho cuối kỳ của tháng 5 sẽ được chuyển sang thành số dư tồn kho đầu kỳ của tháng 6. 
Sau khi kết chuyển xong cần vào kiểm tra lại số dư tồn kho:

Chọn Công cụ quản lý -> Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn: Số dư tồn kho của tháng cũ vừa chạy kết chuyển phải được chuyển sang thành số Dư ĐK. => Việc thực hiện kết chuyển số dư tồn kho đã thành công
Chú ý

Trong quá trình sử dụng phần mềm, nếu có một mã hàng nào đó không đúng về tồn kho, hoặc công nợ của nhà cung cấp, hoặc của khách hàng chưa đúng:

- Nguyên nhân là do sửa xóa chứng từ: Khi phần mềm hỏi có tính lại giá vốn không thì lại chọn không (Bắt buộc trong trường hợp sửa xóa chứng từ ở kỳ cũ phải chọn tính lại giá vốn). Trường hợp này có thể phải chạy lại kết chuyển của tháng trước đó.

- Muốn chạy lại kết chuyển của tháng trước đã khóa sổ rồi: Nhấn F11 sau đó chọn tháng cần kết chuyển lại. Rồi tích vào mũi tên quay trở lại và chọn có -> hiện ra Chưa khóa sổ. Làm tương tự với Công nợ, Quỹ tiền mặt.
Sau khi cả 3 đều hiện là chưa khóa sổ thì lại nhấn vào thực hiện để kết chuyển lại.
Comments