Doanh số theo khách hàng

Công cụ theo dõi Doanh số theo khách hàng trong phần mềm bán hàng VNUNIGiúp người dùng có thể theo dõi được doanh số của từng Khách hàng theo: Nhóm khách hàng, Kho hàng, Khoảng thời gian.

Chọn Công cụ quản lý -> Doanh số theo khách hàng: 
Từ màn hình Doanh số theo khách hàng có thể click để drill down về Nhật ký chứng từ xuất bán, bảng kê hàng bán, và thông tin của khách hàng đó.

1- Nhật ký xuất bán:

2- Bảng kê hàng bán:

3- Khách hàng: 

Comments