Khách hàng

1. Chức năng

 “Khách hàng” là những người mua hàng hóa của một công ty, cửa hàng, xưởng… “Khách hàng” trong hệ thống là những người tham gia giao dịch mua hàng của doanh nghiệp và có đối tượng công nợ.

Danh mục Khách hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI Cho phép người dùng có thể quản lý thông tin chi tiết, lịch sử giao dịch của khách hàng, chính sách giá áp dụng đối với khách hàng đó và phân tích được doanh số bán cho khách hàng đó chi tiết theo từng tháng của từng năm.


Picture


2.Thao tác

Vào Quản lý danh mục -> Khách hàng:

Picture


Chọn Thêm mới (Ctrl+N): Điền mã KH (Có thể là số, chữ cái, hoặc cả số và chữ cái), Họ tên của khách hàng,

+ Nhóm KH: Chọn nhóm khách hàng (Buôn, lẻ, VIP...- Nhóm khách hàng đã được tạo trước trong Nhóm đối tác KD

+ Các thông tin còn lại có thể khai báo sau.

Sau khi xong thông tin của KH thì kích vào Ghi lại (Ctrl+S) để lưu thông tin của KH


3. Thông tin chi tiết về “Khách hàng”


- Số thứ tự: Khóa chính của “Khách hàng”, thông tin này do chương trình tự sinh ra, có giá trị tăng dần, có tính duy nhất và là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Mã khách hàng: Mã của “Khách hàng”, mã này do người dùng đặt, là thông tin bắt buộc và người dùng không được phép nhập trùng nhau. Nếu người dùng nhập trùng “Mã khách hàng” thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo người dùng không được nhập trùng “Mã khách hàng”.

- Tên khách hàng: Tên đầy đủ của “Khách hàng”. “Tên khách hàng” do người dùng đặt và là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Nhóm khách hàng: Nhóm của “Khách hàng” hiện thời. Thông tin “Nhóm khách hàng” được lấy ra từ danh sách “Nhóm đối tác kinh doanh” thuộc loại đối tác là “Khách hàng”

- Địa chỉ: Địa chỉ liên lạc chính xác của “Khách hàng”.

- Điện thoại, Fax: Số điện thoại, số fax liên lạc của “Khách hàng”

- Email: Hòm thư điện tử của “Khách hàng”, chứa tất cả thư điện tử của cá nhân, doanh nghiệp gửi đến “Khách hàng” và “Khách hàng” gửi cho cá nhân, doanh nghiệp.

- Mã số thuế: Mã đăng ký thuế của “Khách hàng” hiện thời, mỗi “Khách hàng” có một “Mã số thuế” khác nhau.

- Ghi chú: Thông tin ghi chú về “Khách hàng” đang được thêm mới.

- Dư nợ: Số tiền “Khách hàng” còn nợ chưa thanh toán với doanh nghiệp, số tiền này được tổng hợp từ những giao dịch chưa thanh toán của “Khách hàng” hiện thời với doanh nghiệp. Khi ở trạng thái “Thêm mới”, “Dư nợ” sẽ được bỏ trống, người dùng không thể nhập “Dư nợ” của khách hàng hiện thời vì “Khách hàng” này đang được “Thêm mới” và chưa có giao dịch được thiết lập.

- Hạn mức thanh toán: Số tiền tối đa doanh nghiệp quy định “Khách hàng” được phép nợ.


XEM LỊCH SỬ GIAO DỊCH CHI TIẾT CỦA MỘT KHÁCH HÀNG

Tại thông tin chi tiết của một khách hàng trong danh mục quản lý khách hàng chúng ta có thể theo dõi được tất cả các hoạt động kinh tế phát sinh có liên quan đến khách hàng đó:

  • Các nghiệp vụ xuất bán hàng hóa
  • Theo dõi tất cả các đơn hàng liên quan đến khách hàng
  • Các lịch sử trả lại hàng của khách hàng
  • Tiến trình thanh toán, ghi chép tất cả các phiếu thu tiền giảm trừ công nợ khách hàng
  • Thông tin tất cả các hàng hóa có phát sinh giao dịch với khách hàng


ĐẶT CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU, KHUYẾN MÃI CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Chính sách giá, khuyến mại: Mục này giúp cho người quản lý thiết lập chương trình chính sách giá, khuyến mại đối với từng khách hàng bao gồm chính sách giá “Theo hàng hóa”, “Theo nhóm hàng hóa” và khuyến mại với khách hàng.

  • Theo hàng hóa: Để thiết lập chính sách giá của từng hàng hóa đối với khách hàng hiện thời, người dùng nhập: Mã hàng hóa, ngày bắt đầu, ngày kết thúc… áp dụng chính sách giá

  • Theo nhóm hàng hóa: : Để thiết lập chính sách giá của từng nhóm hàng hóa đối với khách hàng hiện thời, người dùng nhập: Nhóm hàng, nhóm hàng cấp dưới, ngày bắt đấu, ngày kết thúc…áp dụng chính sách giá

  • Khuyến mại: Để thiết lập khuyến mại cho khách hàng hiện thời, người dùng nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc, từ số lượng, đến số lượng…


BẢNG PHÂN TÍCH DOANH SỐ BÁN HÀNG CHI TIẾT THEO TỪNG KHÁCH HÀNG


Người dùng có thể phân tích doanh số bán hàng theo từng tháng đối với khách hàng hiện thời.

Người dùng chọn năm muốn xem doanh số (mặc định là năm trên hệ thống máy tính chứa cơ sở dữ liệu) bằng cách kích vào mũi tên bên cạnh chữ “Năm”. Doanh số bán hàng được hiển thị theo từng tháng của năm


Comments