Phím tắt trong phần mềm bán hàng VNUNI

Một số phím tắt trong phần mềm bán hàng  VNUNI

I. Phím tắt chung

- Ctrl+shift+F2: TCVN3 (Gõ trong phần mềm)

- Ctrl+shift+F1: Unicode (Soạn thảo bên ngoài: word,excel..)

1. <Esc>: Đóng tất cả các màn hình hiện thời

2. <Ctrl+X>Kết xuất ra Excel ở tất cả các màn hình dữ liệu có hiển thị dạng lưới (grid)

3. <Tab>: Di chuyển tới ô thông tin kế tiếp (trên các màn hình nhập liệu)

4. <Shift+Tab>: Di chuyển tới ô thông tin kế trước (trên các màn hình nhập liệu)

5. <Alt+Chữ/Số được gạch chân> (ví dụ: <Alt+N>): Đưa con trỏ tới ô nhập thông tin bên cạnh hoặc thực hiện chức năng từ menu, nút tương ứng


II. Phím tắt ngoài màn hình chính

1. <F11>: Chuyển kỳ

2. <Shift+F11>: Tính lại giá vốn

3. <F12>: Tắt/Hiển thị hộp cây chức năng (bên trái)


III. Phím tắt soạn thảo trên màn hình danh sách

1. <Ctrl+N>: Thêm mới

2. <Enter>: Mở màn hình chi tiết

3. <Ctrl+P>: In danh sách

4. <Del>: Xóa dòng (Chú ý: Sẽ báo lỗi với các đối tượng, chứng từ có quan hệ với dữ liệu khác)

5. <F5>: Nạp lại danh sách (dữ liệu)

6. <Ctrl+F>: Tìm

7. <F3>: Tìm tiếp

8. <F6>: Lọc

9. <Shift+F6>: Bỏ Lọc


IV. Màn hình chi tiết đối tượng (danh mục), chứng từ:

1. <Ctrl+N>: Ghi lại + Thêm mới

2. <Ctrl+S>: Ghi lại và đóng màn hình

3. <Ctrl+P>: In chứng từ (chỉ áp dụng với màn hình chi tiết chứng từ)

4. <Ctrl+D>: Xóa bản ghi hiện thời (chỉ áp dụng với màn hình chi tiết chứng từ)


V. Phím tắt khác trên chứng từ liên quan tới hàng hóa

(Phiếu Nhập hàng, xuất bán, bán lẻ siêu thị, điều chỉnh, điều chuyển, trả lại)

1. <Ctrl+Shift+R>: Tính lại giá vốn của dòng hàng hiện thời (trên các màn hình chứng từ)

2. <Ctrl+Shift+F5>: Nạp lại dữ liệu tra cứu các đối tượng (trên các màn hình chứng từ)

3. <F10>: Xem tồn kho tức thời của dòng hàng hiện thời trên các kho khác nhau

4. <F11>: Đưa con trỏ về ô mã hàng hóa để nhập (quét) mã hàng (hoặc mã vạch)

5. <F4>: Tra cứu đối tượng (hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp) ở ô nhập đối tượng tương ứng

6. <F8>: Sửa dòng hàng (con trỏ trở về ô nhập số lượng để sửa số lượng) 

7. <F3>: Sửa thông tin hàng hóa

8. <Del>: Xóa dòng hàng (con trỏ trở về ô nhập mã hàng để nhập hàng hóa khác)

9. <Up, Dn>: Di chuyển dòng hàng ở chi tiết chứng từ


VI. Phím tắt khác trên màn hình bán lẻ

1. <F12>: Nhập tiền khách trả lại

2. <+> (Ở bàn phím mở rộng phía bên phải) hoặc <Ctrl+PgUp>: Tăng số tiền trả lại lên 50,000

3. <-> (Ở bàn phím mở rộng phía bên phải) hoặc <Ctrl+PgDn>: Giảm số tiền trả lại xuống 50,000

4. <Ctrl+L>: Chuyển hóa đơn bán lẻ theo ngôn ngữ Anh-Việt

5. <Ctrl+T>: Bật/Tắt hiển thị thông tin thuế trên màn hình

6. <F2>: Thêm mới + Không in hóa đơn

Comments