Phím tắt trong phần mềm bán hàng VNUNI

Một số phím tắt trong phần mềm bán hàng  VNUNI

I. Phím tắt chung

- ctrl shift F2: Chuyển sang bảng mã TCVN3 để gõ trong phần mềm VNUNI

- ctrl shift F1: Chuyển sang bảng mã Unicode để gõ bên ngoài: word, excel, chat facbook..

- Esc: Đóng tất cả các màn hình hiện thời

ctrl XKết xuất ra Excel ở tất cả các màn hình dữ liệu có hiển thị dạng lưới (grid)

- Tab: Di chuyển tới ô thông tin kế tiếp (trên các màn hình nhập liệu)

- Shift Tab: Di chuyển tới ô thông tin kế trước (trên các màn hình nhập liệu)

Alt+Chữ/Số được gạch chân (ví dụ: <Alt+N>): Đưa con trỏ tới ô nhập thông tin bên cạnh hoặc thực hiện chức năng từ menu, nút tương ứng


II. Phím tắt ngoài màn hình chính

1. F11: Chuyển kỳ

2. Shift+F11: Tính lại giá vốn

3. F12: Tắt/Hiển thị hộp cây chức năng (bên trái)

4. F10: Xem tồn kho bất cứ mặt hàng nào


III. Phím tắt soạn thảo trên màn hình danh sách

1. Ctrl+N: Thêm mới

2. Enter: Mở màn hình chi tiết

3. Ctrl+P: In danh sách

4. Del: Xóa dòng (Chú ý: Sẽ báo lỗi với các đối tượng, chứng từ có quan hệ với dữ liệu khác)

5. F5: Nạp lại danh sách (dữ liệu)

6. Ctrl+F: Tìm

7. F3: Tìm tiếp

8. F6: Lọc

9. Shift+F6: Bỏ Lọc


IV. Màn hình chi tiết đối tượng (danh mục), chứng từ

1. Ctrl+N: Ghi lại + Thêm mới

2. Ctrl+S: Ghi lại và đóng màn hình

3. Ctrl+P: In chứng từ (chỉ áp dụng với màn hình chi tiết chứng từ)

4. Ctrl+D: Xóa bản ghi hiện thời (chỉ áp dụng với màn hình chi tiết chứng từ)


V. Phím tắt trên phiếu Bán lẻ siêu thVI. Phím tắt  trên phiếu Xuất bánComments