Doanh số theo thu ngân

1. Chức năng


Công cụ Doanh số theo thu ngân trong phần mềm bán hàng VNUNI: Cho phép người dùng theo dõi được doanh số bán hàng của từng thư thu ngân theo từng kho hàng, theo khoảng thời gian cần xem.

Cách tạo user và phân quyền cho các thu ngân tham khảo chi tiết bài viết: Cách tạo user và phân quyền cho người dùng.
2. Cách thực hiện 

Chọn Công cụ quản lý -> Doanh số theo thu ngân


Trong đó:

- Từ ngày: Khoảng thời gian măc định là đầu tháng đến ngày hiện thời. Nếu muốn xem khoảng thời gian nào thì gõ Từ Ngày, Đến Ngày

- Loại c.Từ: Xuất bán (có công nợ) là dùng phiếu Xuất bán; Bán lẻ siêu thị: Dùng phiếu bán lẻ siêu thị

- Kho hàng: Mặc định là tất cả các kho, có thể chọn kho cần xem

- Tổng doanh số: Số tiền thu được của từng thu ngân, từng kho

Tổng doanh số (Đã trừ trả lại) = Tiền hàng - Tiền CK (Chiết khấu TM: CK trên tổng hóa đơn) + Tiền thuế


Có thể click để drill-down chi tiết tới Nhật ký xuất bán (Các chứng từ xuất bán và trả lại); Bảng kê hàng bán: chi tiết từng mặt hàng đã bán và đã trả lại để biết tại sao ra con số tổng tiền đó.


+ Nhật ký xuất bán:
+ Bảng kê hàng bán: Comments