Cách xóa trắng giao dịch trong phần mềm

Cách xóa trắng giao dịch trong phần mềm bán hàng VNUNI: Xóa trắng giao dịch trong phần mềm là xóa toàn bộ các giao dịch hay còn gọi là các chứng từ như: Nhập mua, Xuất bán, Đơn đặt mua hàng, Đơn đặt bán hàng, Trả lại nhà Cung cấp, Trả lại Khách hàng, Bán lẻ siêu thị, Kiểm kê, Điều chuyển, các chứng từ thanh toán. Vẫn giữ lại nguyên các Danh mục như Nhóm hàng hóa, Hàng Hóa, Kho hàng, Nhà cung cấp, Khách hàng, Nhân viên, Nhà sản xuất.

Thường được áp dụng đối với Khách hàng khi mới sử dụng phần mềm VNUNI trong quá trình nhập thử để cho quen với việc nhập liệu. Khi muốn nhập dữ liệu thực tế ở kho nên muốn xóa các giao dịch đã nhập thử đó đi vì các chứng từ rất nhiều nếu xóa từng chứng từ một thì sẽ mất nhiều thời gian.

Hoặc áp dụng đối với các Khách hàng sử dụng phần mềm sau nhiều năm, muốn xóa trắng giao dịch đi vì không muốn giữ các giao dịch của các năm cũ mà muốn nhập nguyên của năm mới thì có thể áp dụng các xóa trắng giao dịch này.


Xem hướng dẫn chi tiết qua video:

Comments